Pengikut laman ini

Saturday, April 3, 2021

Teknik Analogi

 Teknik Analogi

Teknik analogi ialah teknik penyampaian idea yang dimulakan dengan membina satu ayat pernyataan atau gagasan terhadap suatu perkara. Ayat kedua pula diikuti oleh ayat alasan atau hujah terhadap pernyataan atau gagasan dalam ayat pertama. Kemudian ayat ketiga akan dikaitkan dengan suatu pernyataan lain yang hendak dibandingkan dengan ayat pertama. Ayat keempat ialah ayat alasan atau hujah berdasarkan ayat ketiga.

Ayat gagasan

+

Ayat hujah/alasan

+

Ayat perbandingan dengan gagasan

+

Ayat hujah/alasan


 

Contoh perenggan teknik analogi

Thailand merupakan sebuah negara yang telah berjaya menarik kemasukan ramai pelancong asing. Rahsia kejayaan negara itu ialah keupayaannya mengekalkan dan mempopularkan keindahan pantai serta alam semula jadinya. Malaysia juga boleh berjaya dalam usaha untuk memajukan industri pelancongan jika negara kita dapat melaksanakan langkah yang sama. Negara ini mempunyai keindahan pantai dan alam semula jadi yang boleh dimajukan dan dipopularkan.

Soalan Latihan

Berdasarkan permulaan petikan yang diberikan di bawah, hasilkan sebuah wacana dengan menggunakan teknik analogi. Wacana yang terhasil hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan.  [3]

Jepun merupakan sebuah negara yang maju dalam bidang perindustrian.  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................Wednesday, March 31, 2021

Teknik Induksi dan Eklektik

Teknik Induksi

Teknik induksi bermaksud penyampaian idea yang dimulakan dengan suatu pernyataan khusus dan kemudiannya diikuti oleh pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Dengan perkataan lain, sesuatu perenggan itu dimulakan dengan huraian dan contoh yang bersifat khusus serta kemudiannya diakhiri dengan ayat topik yang bersifat umum.

Ayat huraian/sokongan

(Pernyataan khusus)

+

Ayat contoh

(Pernyataan khusus)

+

Ayat topik

(Pernyataan umum)

 

Contoh perenggan teknik induksi

Ada petani yang melakukan aktiviti penerokaan hutan atau membuka kawasan pertanian baharu. Contohnya, mereka membakar kawasan tersebut untuk bercucuk tanam. Jadi, pembakaran terbuka yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan pencemaran udara berlaku.

 Teknik Eklektik

Teknik eklektik bermaksud penyampaian idea yang menggabungkan dua teknik iaitu teknik deduksi dengan teknik induksi. Dengan perkataan lain, teknik eklektik dimulakan dengan pernyataan umum dan kemudiannya diikuti oleh pernyataan khusus serta diakhiri oleh pernyataan umum. Oleh itu, dalam perenggan eklektik ini, ayat pertamanya ialah ayat topik (ayat topik yang merupakan pernyataan umum), kemudiannya diikuti oleh huraian/sokongan dan contoh, serta diakhiri dengan ayat kesimpulan (ayat kesimpulan merupakan pernyataan umum). 

Ayat topik

(Pernyataan umum)

+

Ayat contoh

(Pernyataan khusus)

+

Ayat huraian/sokongan

(Pernyataan khusus)

+

Ayat kesimpulan

(Pernyataan umum)

 

Contoh perenggan teknik eklektik

Pencemaran udara disebabkan oleh aktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka melakukan aktiviti penerokaan hutan atau membuka kawasan pertanian baharu. Contohnya, mereka membakar kawasan tersebut untuk bercucuk tanam. Tegasnya, pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pembakaran terbuka telah menyebabkan udara tercemar.

 Teknik analogi akan dibincangkan dalam perkongsian yang akan datang.

Tuesday, March 30, 2021

Retorik - Teknik Penyampaian Idea

Teknik penyampaian idea merupakan subtopik Retorik. Terdapat empat teknik penyampaian idea yang sering kali digunakan untuk menyampaikan wacana dengan berkesan iaitu teknik deduksi, teknik induksi, teknik eklektik, dan teknik analogi.

Teknik Deduksi

Teknik deduksi bermaksud penyampaian idea yang dimulakan dengan pernyataan umum dan kemudiannya diikuti oleh pernyataan khusus dan diakhiri juga dengan pernyataan khusus. Dengan perkataan lain, sesuatu perenggan itu dimulakan dengan ayat topik yang bersifat umum dan kemudiannya diikuti oleh ayat huraian dan contoh yang bersifat khusus.

 

Ayat topik

(Pernyataan umum)

+

Ayat huraian/sokongan

(Pernyataan khusus)

+

Ayat contoh

(Pernyataan khusus)

 

Contoh perenggan teknik deduksi

Pencemaran udara disebabkan oleh aktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka melakukan aktiviti penerokaan hutan atau membuka kawasan pertanian baharu. Contohnya, mereka membakar kawasan tersebut untuk bercucuk tanam atau membuka ladang.

Petua atau tips untuk membezakan pernyataan umum dengan pernyataan khusus:  

1.  Ayat pernyataan umum bersifat umum dan tidak spesifik atau tidak jelas. Ayat pernyataan umum masih boleh disoal untuk mendapatkan penjelasan.

2.  Ayat perrnyataan khusus bersifat khusus dan spesifik atau jelas. Ayat pernyataan umum tidak perlu disoal lagi untuk mendapatkan penjelasan.

3.  Contoh ayat pernyataan umum dan ayat pernyataan khusus terdapat dalam perenggan contoh teknik deduksi di atas.

Teknik penyampaian idea lain akan dibincangkan dalam perkongsian yang akan datang.

Thursday, February 11, 2021

Teknik Penulisan Perenggan Penutup Esei

 Teknik KCAHH (Kena Cermat Atau Hati Hati)

p  Ayat Kesimpulan

p  Ayat Cadangan umum

p  Ayat Argumen

p  Ayat Huraian argumen

p  Ayat Harapan umum

 Contoh Olahan Perenggan Penutup

K - Sebagai kesimpulannya, banyak faktor yang menyebabkan masalah rumah yang siap dibina tetapi tidak dibeli oleh orang ramai. (K) – Ayat Kesimpulan/ Ayat rumusan

C - Oleh itu, pihak berkuasa dan pihak pemaju perlu memastikan rumah yang dibina dapat dijual kepada pembeli rumah. (C) – Ayat cadangan umum

A - Sekiranya faktor-faktor tersebut tidak dapat diatasi, pastinya pemaju perumahan dan anggota masyarakat akan menerima kesan buruknya. (A) – Ayat argumen

H - Jadi, kita tidak mahu kesan buruk tersebut menjejaskan orang ramai untuk memiliki rumah. (Hu) – Ayat huraian terhadap argumen

H - Akhirnya, kita berharap agar masalah tersebut diberikan perhatian oleh pihak berkuasa supaya setiap keluarga dapat memiliki rumah sendiri dan hidup dengan selesa. (Ha) Ayat harapan umum   (88 perkataan)

Contoh Perenggan Penutup Lain yang Menggunakan Formula 2K 

 Sebagai kesimpulannya, para pelajar akan mendapat banyak manfaat dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Oleh itu, aktiviti kokurikulum yang telah diwajibkan kepada para pelajar di negara ini wajar diperkasakan agar kegiatan ini relevan dengan peredaran zaman. Sekiranya perkara itu tidak dilakukan, tentunya hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang seimbang akan menemui kegagalan. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana negara memang bermatlamat untuk mewujudkan modal insan kelas pertama bagi mengharungi cabaran pada hari-hari yang mendatang. Jadi, kita berharap agar aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang seimbang demi menghadapi dunia globalisasi yang semakin mencabar.  (93 perktaan)