Pengikut laman ini

Sunday, May 5, 2024

Mengenal Pasti Kata Kerja Pasif dalam Ayat

 Teknik atau Petua untuk Mengenal Pasti Kata Kerja Pasif  pada kata kerja berimbuhan -ber... dalam Ayat

Contoh soalan Ulangan 2 STPM (2021)

Petua atau teknik menganalisis ayat

Tukar imbuhan –ber pada kata tersebut kepada imbuhan –di. (Kalau boleh ditukar dan ayat itu gramatis, kata tersebut ialah KK pasif.)

…berjumlah - …dijumlah (Tidak gramatis)

…berbasikal - …dibasikal (Tidak gramatis)

…berlagak - …dilagak (Tidak gramatis) 

D  …berbasuh - …dibasuh (Gramatis)