Pengikut laman ini

Saturday, February 20, 2016

Analisis Soalan STPM P2 2015

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 ini boleh menjadikan analisis soalan yang berikut sebagai panduan untuk mengulang kaji topik-topik pelajaran dalam Penggal 2. Pelajar boleh membuat pertimbangan tentang topik-topik yang penting dan perlu diberikan penekanan semasa membuat ulang kaji.
Bil.
Soalan Objektif
Soalan Struktur
1.
Morfologi
Bil. Soalan
Aspek
Markah
Analisis Kesalahan Bahasa
a.
morfem
2
Definisi morfologi
1
KK Pasif
b.
kata terbitan
1
awalan + kata dasar
1
Klausa utama tiada predikat
c.
kata majmuk
1
bentuk kata
1
KHPKeterangan tujuan
d.
kata sendi nama
1
jenis kata majmuk
2

e.
kata bilangan
1
darjah bandingan
3
3 kesalahan
f.
kata hubung keterangan
1
fungsi imbuhan
3
9 markah
g.
imbuhan
3
bentuk ayat
3

h.
kata kerja
1
klausa
2
subjek dan pedikat
3

Jumlah
11
ayat perintah - jenis
22.
Sintaksis

Jumlah
21

a.
frasa
4b.
klausa
1c.
ayat dasar
3d.
ayat songsang
1e.
ayat majmuk
3f.
ayat pasif
g.
jenis ayat
2h.
ayat tunggal
i.
subjek atau predikat – rajah pohon - konstituen
3j.
proses pengguguran
2Jumlah
19