Pengikut laman ini

Wednesday, July 7, 2010

Kertas Cadangan Penyelidikan Pra-U Bawah SMKBBST 2010

Pelajar-pelajar Pra-U Bawah akan memulakan kerja penyelidikan dengan menyediakan kertas cadangan atau proposal. Perkara ini merupakan langkah pertama yang perlu dijalankan sebelum pelajar menjalankan kajian dan mengutip data pada tahun hadapan. Selepas dibahagikan kumpulan, pelajar-pelajar akan berbincang dengan guru pembimbing masing-masing. Perkara yang akan dibincangkan dengan guru pembimbing adalah seperti yang berikut:


1. Pelajar yang telah diagihkan dalam kumpulan akan membincangkan penyelidikan yang hendak dijalankan dan menentukan tajuk penyelidikan dengan bimbingan guru pembimbing masing-masing.

2. Pelajar membuat perancangan kerja penyelidikan (pengagihan tugas) dengan bimbingan guru.

3. Pelajar membincangkan Pengenalan/Latar Belakang Kajian dan Definisi Konsep tentang tajuk penyelidikan.

4. Pelajar membincangkan Tinjauan Literatur/Tinjauan Kajian Lampau.

5. Pelajar membincangkan Matlamat dan Objektif kajian.

6. Pelajar membincangkan Persoalan Kajian/Hipotesis (jika ada) dan kepentingan kajian

7. Pelajar membincangkan Skop dan Batasan Kajian serta Kaedah/Metodologi Kajian.

8. Pelajar membincangkan Rangka Kertas Cadangan Penyelidikan.

9. Pelajar menyediakan draf untuk menulis Kertas Cadangan Penyelidikan.

Oleh : Cikgu Mohd Khir Kassim

Ketua Penyelidikan Pra-U SMKBBST