Pengikut laman ini

Tuesday, January 29, 2013

PBS STPM – Esei Berformat Laporan

Soalan: Sebagai Setiausaha Kelab Pencinta Bahasa, anda diminta untuk menyediakan laporan tentang punca-punca masalah pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat dan usaha-usaha untuk menanganinya. Sediakan laporan itu selengkapnya.

Esei ini ditulis oleh saudari Aine Maizatul bt. Mohd Khuzaini, Kelas 6 Atas 2, SMK.BBST.

Laporan tentang Punca-punca Masalah Pencemaran Bahasa dalam Kalangan Masyarakat
dan Usaha-usaha untuk Menanganinya

1.0 Pendahuluan
Masyarakat kita sering dicemari oleh pelbagai budaya negatif. Hal ini termasuklah juga pencemaran bahasa yang semakin membimbangkan masyarakat. Pencemaran bahasa itu banyak dilakukan dalam pertuturan seharian, tulisan, dan penggunaannya dalam media massa seperti radio, televisyen dan iklan. Masalah ini telah memberikan impak negatif kepada negara. Oleh itu, suatu kajian telah dilakukan oleh Kelab Pencinta Bahasa untuk mengenal pasti punca-punca terjadinya fenomena ini dan usaha-usaha untuk menanganinya. Yang berikut ialah laporan hasil kajian tersebut.

2.0 Senarai Ahli Jawatankuasa
      Pengerusi         : Datuk Dr. Muhammad Ali bin Abu
      Naib Pengerusi : Datuk Haji Muskamal bin Mustafa
      Setiausaha       : Cik Sandra Park
      Bendahari        : Dr. Jannah binti Bahar
Ahli Jawatankuasa
1) Dr. Amir bin Hatin Ali
2) Tuan Haji Shazwan bin Jamaludin
3) Puan Shahanem binti Suratman

3.0 Punca-punca Masalah Pencemaran Bahasa
      3.1 Kurang Pengetahuan tentang Peraturan Bahasa Melayu
Berdasarkan kajian, didapati bahawa jumlah individu yang kurang pengetahuan tentang peraturan bahasa Melayu adalah sangat tinggi. Hal ini demikian kerana sejak kecil lagi, individu-individu berkenaan tidak didedahkan dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Sebagai contohnya, mereka sentiasa didedahkan dengan penggunaan dialek negeri semasa berada di rumah. Hal ini dapat dibuktikan melalui tinjauan di negeri-negeri di Pantai Timur yang kebanyakan penduduknya lebih selesa bertutur dengan menggunakan dialek negeri masing-masing.

3.2 Pengaruh Rakan Sebaya
Kajian juga mendapati bahawa pencemaran bahasa berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Pencemaran bahasa yang dimaksudkan ini bukan sahaja tertumpu kepada penggunaan “bahasa rojak” tetapi juga bahasa yang kurang sopan yang menjadi trend pada masa ini dalam kalangan remaja khususnya pelajar sekolah. Perkara ini tidak sukar dielakkan kerana pada usia remaja, mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara atau fenomena baharu yang berlaku di dalam dunia tanpa sempadan ini. Perkara ini tentunya amat membimbangkan masyarakat umumnya.

4.0 Usaha-usaha untuk Menanganinya
4.1 Penggunaan Bahasa Melayu yang Betul oleh Media Massa
Penggunaan bahasa Melayu yang betul oleh media massa, contohnya televisyen, radio, internet, dan sebagainya mampu untuk membantu masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Hal ini demikian kerana media massa merupakan medium yang paling hampir dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Oleh itu, pencemaran bahasa dapat ditangani dengan adanya kerjasama antara pihak media dengan pihak yang bertanggungjawab dalam menyelaraskan bahasa Melayu iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

4.2 Peranan Sistem Pendidikan atau Sekolah
Untuk menangani masalah ini, kerajaan haruslah memperluas penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam aspek pendidikan. Hal ini demikian kerana melalui aspek pendidikan, pengetahuan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat disemai dalam diri individu sejak mereka di bangku sekolah lagi. Hal ini seterusnya akan memberikan impak positif dalam diri individu terbabit apabila individu itu meningkat dewasa kelak. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sebati dalam diri individu dapat mengurangkan pencemaran bahasa pada masa akan datang.

4.3 Menanam Nilai Patriotisme tentang Bahasa Melayu dalam Diri
Usaha lain yang boleh dilakukan untuk menangani masalah ini adalah dengan menanam nilai patriotisme dalam diri individu. Nilai yang dimaksudkan tersebut ialah rasa cinta kepada bahasa, bangsa, dan negara kita. Nilai ini boleh dilestarikan melalui kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan seperti kempen “Budi Bahasa Budaya Kita”. Pihak berkuasa boleh memberikan motivasi kepada masyarakat dengan mengambil negara Jepun sebagai contoh. Orang Jepun tetap menggunakan bahasa ibunda mereka walaupun negara mereka maju. Mereka amat bangga dengan bahasa ibunda mereka. Impaknya, jika perkara yang sama berlaku di negara kita, pastinya masalah pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan berkesan.

5.0 Penutup
Kajian ini telah mengenal pasti beberapa punca berlakunya masalah pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat. Punca-punca ini telah dikaji dan dianalisis dengan mendalam. Oleh itu, beberapa usaha telah dicadangkan untuk menangani fenomena negatif yang semakin berleluasa ini. Hal ini penting kerana jika masalah ini dapat ditangani, misi negara untuk menjadikan bahasa kita sebagai bahasa yang penting di peringkat antarabangsa, khususnya dalam bidang pendidikan dan perniagaan akan menjadi kenyataan. Perkara ini seterusnya akan mengharumkan nama Malaysia di mata dunia.

Laporan disediakan oleh,                                                                               16 Januari 2013

Sandra
(SANDRA PARK)
Setiausaha
Kelab Pencinta Bahasa Daerah Sepang,
Selangor Darul Ehsan.