Pengikut laman ini

Sunday, April 26, 2015

Analisis Soalan Bahasa Melayu STPM P2 2014

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 pada 20 Mei 2015 ini masih mempunyai masa untuk membuat ulang kaji topik-topik yang penting dalam penggal ini. Pelajar boleh menggunakan analisis soalan Penggal 2 ini sebagai panduan untuk meneliti pengagihan soalan objektif dan struktur berdasarkan topik-topik Penggal 2. Pelajar perlu berlatih untuk menjawab soalan objektif dan struktur (termasuklah soalan Analisis Kesalahan Bahasa) dan membincangkan jawapannya dengan guru.

Bil.
Soalan Objektif
Soalan Struktur
1.
Morfologi
Bil. Soalan
Aspek
Markah
Analisis Kesalahan Bahasa
a.
kata adjektif
1
morfem terikat
4
kata bilangan
b.
kata kerja bersisipan
1
kata tugas
3
kata penguat
c.
kata sendi – untuk, pada
2
akronim
2
KKTT
d.
kata bantu
1
frasa
2
frasa kerja pasif
e.
awalan peN-, -kan, apitan ke-…-an, imbuhan meN-
4
fungsi frasa sendi nama
2
4 kesalahan
f.
kata terbitan
1
klausa
1
9 markah
Jumlah
10
ayat komplemen
1

2.
Sintaksis

Pola ayat dasar
2

a.
subjek
1
Ayat tanya
4

b.
Binaan FN
1
Jumlah
21

c.
FKT & FKTT
2d.
FA
3e.
Ayat dasar
1f.
ayat songsang
1g.
ayat aktif transitif
1h.
ayat pasif GND2 &3
1i.
ayat perintah
1j.
ayat tunggal
1k.
ayat majmuk campuran
1l.
ayat majmuk
1m.
penerbitan ayat
2n.
subjek dan predikat – rajah pohon
1o.
frasa keterangan
1p.
struktur ayat pasif
1Jumlah
20
No comments: