Pengikut laman ini

Tuesday, June 29, 2010

Kolokium/Pembentangan Laporan Penyelidikan Pra-U SMKBBST 2010

1. Gunakan Persembahan Power Point – 5-10 slide.

2. Masa – 10 – 15 minit setiap kumpulan.

3. Persembahan akan dinilai daripada pelbagai aspek iaitu:
• Pengenalan
• Isi Kandungan
• Penutup
• Bahasa Lisan
• Bahasa Badan (Body language)
• Penggunaan Teknologi Multimedia
• Keyakinan
• Penerapan Nilai Insaniah.

Cadangan Slide 1
Muka depan – aplikasikan kreativiti dan inovasi masing-masing
2. Tajuk penyelidikan
3. Nama penyelidik
4. Guru pembimbing

Cadangan Slide 2
Latar belakang kajian
1. Penyataan masalah
2. Tujuan kajian
3. Kepentingan kajian
4. Batasan kajian

Cadangan Slide 3
Tinjauan kajian lampau (Literature review) atau penulisan yang berkaitan
1. Pengenalan
2. Beri definisi frasa penting tajuk penyelidikan
3. Nyatakan dapatan/hasil kajian lampau

Cadangan Slide 4
Metodologi
1. Sampel
2. Instrumentasi
3. Kesahihan instrumen
4. Pentadbiran soal selidik
5. Temu bual
6. Pemerhatian (sekiranya ada)
7. Analisis data secara kualitatif – terangkan secara umum
8. Analisis data secara kuantitatif

Cadangan Slide 5
Analisis data
1. Pengenalan
2. Tunjukkan analisisnya – beri penjelasan

Cadangan Slide 6
1. Perbincangan hasil dapatan
2. Kesimpulan
3. Cadangan

Oleh : Cikgu Mohd Khir Kassim

No comments: