Pengikut laman ini

Thursday, December 31, 2009

Penyelidikan dan Kolokium Prauniversiti

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk memartabatkan Tingkatan 6 mulai tahun lepas (2009). Antara langkah tersebut adalah dengan melantik guru-guru khusus yang mengajar pelajar tingkatan 6. Beberapa perjawatan telah diwujudkan seperti, Penolong Kanan Tingkatan 6, Guru Akademik Tingkatan 6 daripada Gred DG44 hingga DG52, Guru Kokurikulum, dan Guru Amali. Selain itu, budaya belajar pelajar Tingkatan 6 juga sudah diubah dengan memperkenalkan konsep kuliah dan tutorial. Pelajar-pelajar juga mesti menjalankan penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan itu dalam kolokium. Selain itu, nama Tingkatan 6 itu juga diubah dengan panggilan Prauniversiti. Guru-guru Prauniversiti juga digalakkan untuk dipanggil sebagai pensyarah iaitu sama taraf dengan pensyarah Kolej Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru.

Bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan martabat prauniversiti ini, pelajar-pelajar prauniversiti sepatutnya menjalankan penyelidikan dan kolokium. Hal ini bertepatan dengan usaha untuk mendedahkan mereka kepada budaya dan sistem belajar di universiti nanti. Penyelidikan dan kolokium yang perlu dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 ini merupakan sesuatu yang baharu tetapi memberikan manfaat yang banyak kepada pelajar. Hal ini demikian kerana, pelajar-pelajar sudah didedahkan dengan kaedah penyelidikan dan kolokium sebelum memasuki universiti lagi. Jadi, pelajar-pelajar lebih terdedah dengan imput-imput penting yang berkaitan dengan penyelidikan, membuat rujukan, dan menjalankan penyelidikan yang berkaitan rapat dengan budaya di universiti. Pelajar-pelajar ini pastinya tidak akan menghadapi masalah apabila melanjutkan pengajian ke menara gading nanti.

Bagi guru-guru Prauniversiti pula, selain diminta untuk menyelia atau membimbing pelajar-pelajar untuk menjalankan penyelidikan, mereka juga perlu menjalankan kajian tindakan iaitu satu kajian setahun. Oleh itu, guru-guru juga perlu menyiapkan diri dengan ilmu penyelidikan yang mungkin pernah dipelajari semasa di universiti dahulu. Guru-guru bolehlah mencari bahan-bahan ataupun rujukan yang pernah digunakan semasa menjalankan penyelidikan di universiti dahulu iaitu untuk memenuhi keperluan pengijazahan sama ada pada peringkat sarjana muda, sarjana, atau doktor falsafah.

Oleh hal yang demikian, pada peringkat permulaan untuk melaksanakan penyelidikan dan kolokium ini, sudah tentu terdapat masalah untuk menyesuaikan diri. Selain itu, masih terdapat juga guru dan pelajar yang masih belum jelas tentang konsep penyelidikan dan kolokium yang dimaksudkan itu. Dengan berdasarkan permasalahan tersebut, saya ingin berkongsi maklumat tentang penyelidikan dan penulisan ilmiah yang akan dijalankan oleh pelajar dan juga guru. Sebenarnya beberapa buah negeri sudahpun memperkenalkan satu bentuk atau format penulisan ilmiah yang perlu dihasilkan selepas menjalankan penyelidikan. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, tetapi format tersebut bolehlah diguna pakai kerana menepati ciri-ciri penyelidikan ilmiah yang sebenar. Format yang telah digunakan di beberapa buah negeri itu adalah seperti yang berikut:

Format Penyelidikan dan Penulisan Ilmiah Prauniversiti

Jumlah Halaman (15 - 25)

Halaman Judul
Isi kandungan
Abstrak (Ada kalanya versi Bahasa Inggeris turut disertakan pada muka surat berikutnya)
Teks (body)
1.0 Pengenalan/ Latar belakang Kajian
2.0 Definisi Konsep/ Operasional
3.0 Kajian / Tinjauan Literature
4.0 Matlamat Kajian
5.0 Objektif Kajian
6.0 Persoalan Kajian (jika ada)
7.0 Hipotesis Kajian (jika ada/ jika statistik inferensi digunakan)
8.0 Kepentingan Kajian
9.0 Skop dan Batasan Kajian (jika ada)
10.0 Kaedah/ Metodologi Kajian
11.0 Analisis Data Kajian
12.0 Dapatan Kajian dan Rumusan
13.0 Cadangan
14.0 Penutup
Rujukan/Bibiliografi
Lampiran

Sekurang-kurangnya dengan adanya format contoh ini, para guru dapat memberikan bimbingan dan menyelaraskan penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar-pelajar yang dibimbingnya itu. Hal ini seterusnya akan membantu pelajar untuk menjalankan penyelidikan dengan baik dan menghasilkan satu penulisan ilmiah yang berkualiti. Selamat menjalankan penyelidikan.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

No comments: