Pengikut laman ini

Friday, January 8, 2010

Format Kertas Penyelidikan Prauniversiti

Bagi guru-guru dan pelajar-pelajar prauniversiti, saya ingin berkongsi maklumat lagi tentang format penyelidikan yang perlu dijalankan oleh semua pelajar. Selain format yang dipaparkan sebelum ini, saya akan memaparkan satu format lain yang juga tidak jauh bezanya dengan format sebelum ini. Walaupun terdapat perbezaan yang kecil, namun perbezaan itu tidak menjejaskan penyelidikan yang dijalankan. Setelah penyelidikan dijalankan dan data sudah dikutip serta dianalisis, maka pelajar-pelajar perlulah melaporkannya dalam bentuk laporan penyelidikan atau penulisan ilmiah mengikut format yang dipaparkan di bawah ini. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu menjalankan penyelidikan mengikut format yang sama dengan format laporan penyelidikan atau penulisan ilmiah. Jumlah halamannya hendaklah antara 15 hingga 25 muka surat.

Tajuk Kajian

Abstrak (1 halaman)

Pengenalan (4 halaman)
3.1 Latar belakang Kajian
3.2 Penyataan Masalah
3.3 Tujuan Kajian
3.4 Kepentingan Kajian
3.5 Batasan Kajian

Tinjauan Kajian Lampau dan Penulisan yang Berkaitan/Tinjauan Literatur (3 halaman)
4.1 Pengenalan
4.2 Definisi frasa penting tajuk penyelidikan
4.3 Dapatan hasil kajian lampau

Metodologi (5 halaman)
5.1 Pengenalan
5.2 Sampel dan ’site’
5.3 Instrumentasi
5.4 Kesahihan Instrumen
5.5 Pentadbiran Soal Selidik
5.6 Temu Bual
5.7 Analisis Data Secara Kualitatif
5.8 Analisis Data secara Kuantitatif

Analisis Data (5 halaman)
6.1 Pengenalan
6.2 Analisis

Perbincangan Hasil Dapatan, Kesimpulan, dan Cadangan (5 halaman)
7.1 Pengenalan
7.2 Dapatan
7.3 Cadangan
7.4 Kesimpulan

Bibliografi

Lampiran


Selain itu saya juga akan mencadangkan format teknikal yang lain seperti saiz font yang dicadangkan ialah 12pt dan berhuruf Arial. Jidar atau marginnya pula dicadangkan 2.5 cm di sebelah atas, bawah dan bahagian kanan. Bahagian sebelah kiri pula digalakkan lebih besar sedikit untuk memudahkan proses penjilidan. Jarak antara baris pula digalakkan satu setengah langkau (1.5 spacing).

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

1 comment:

Anonymous said...

assalamuallaikum?cikgu ni saya faris 6atas2.saya nak bertanya cuti ni tugasan kami dalam penyelidikan nak kena buat apa?