Pengikut laman ini

Tuesday, April 14, 2015

Analisis Soalan STPM P2 2013

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 tahun 2015 boleh menjadikan analisis soalan yang berikut sebagai panduan untuk mengulang kaji topik-topik pelajaran dalam Pengal 2. Pelajar boleh membuat pertimbangan tentang topik-topik yang penting dan perlu diberikan penekanan semasa membuat ulang kaji.

Bil.
Soalan Objektif
Soalan Struktur
1.
Morfologi
Bil. Soalan
Aspek
Markah
Analisis Kesalahan Bahasa
a.
morfem
1
KGN
2
penggandaan kata majmuk
b.
kata terbitan
1
Imbuhan - apitan
3
KKT
c.
bentuk kata
1
kata bilangan
3
KS
d.
kata arah
1
fungsi frasa
1

e.
kata tugas
2
klausa
2
3 kesalahan
f.
kata hubung
1
proses pendepanan
2
9 markah
g.
akronim
1
proses penerbitan ayat
2

h.
imbuhan
2
ayat – rajah pohon
6Jumlah
10
Jumlah
212.
Sintaksis
a.
frasa
6b.
ayat dasar
1c.
proses pendepanan
1d.
ayat majmuk pancangan/campuran
3e.
ayat songsang
1f.
ayat pasif
1g.
jenis ayat
1h.
ayat tunggal
1i.
subjek & predikat – rajah pohon
2j.
proses penyusunan semula
1k.
proses pengguguran
2

Jumlah
20
Friday, October 31, 2014

Soalan Esei : Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu STPM Penggal 1 2014


Negeri Selangor

   1. Kebolehan dan kemahiran mereka cipta sesuatu yang baharu masih perlu dipertingkatkan dalam kalangan rakyat di negara ini bagi memastikan negara mampu mencapai status negara maju. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak dalam memperkembang kebolehan dan kemahiran tersebut.

2.   Krisis bekalan air kerap membelenggu masyarakat di negara ini. Huraikan punca-punca berlakunya krisis ini dan kesan-kesannya.

3.   Budaya makan di restoran makanan ala Barat melambangkan gaya hidup moden dan mewah masyarakat di negara ini. Mengapakah masyarakat kita gemar mengunjungi restoran sedemikian dan apakah kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh masyarakat di negara kita akibat isu berkenaan?

Negeri Terengganu

1.   Pelbagai kempen dijalankan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang sesuatu perkara. Namun begitu, ada kempen yang dijalankan itu kurang berjaya mencapai matlamatnya. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan keberkesanan kempen yang dijalankan itu?

2.   Pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini sejak belakangan ini dikatakan menimbulkan berbagai-bagai kesan. Berikan penjelasan anda tentang kesan pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini.


3.  Ada pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian mendatangkan pelbagai kesan kepada rakyat dan negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?