Pengikut laman ini

Saturday, April 8, 2017

Teknik untuk Mengesan Penggolongan Ayat (STPM P2)

Soalan STPM Penggal 2 – Soalan Objektif

Kenal pasti perkara-perkara yang berikut sebagai cara untuk membantu pelajar mengesan penggolongan ayat dalam soalan objektif Penggal 2. Sebagai contohnya;

Ayat dasar dan ayat tunggal
         Kenal pasti subjek dan predikat ayat tersebut

Ayat majmuk
         Kenal pasti kata hubung dalam ayat tersebut.

Ragam ayat – ayat aktif dan ayat pasif
         Kenal pasti kata kerja yang digunakan dalam ayat tersebut.

Jenis ayat
         Kenal pasti kata kunci yang digunakan dalam ayat tersebut.

Susunan Konstituen Ayat
    Kenal pasti subjek, predikat, dan frasa keterangan serta analisis kedudukannya dalam ayat tersebut.

Ayat dasar dan ayat tunggal
Jika pelajar hendak mengesan ayat dasar atau ayat tunggal, pelajar perlu mengenal pasti subjek dan predikat ayat tersebut. Ayat dasar perlu menepati 4 pola ayat dasar iaitu satu subjek dan satu predikat (satu klausa). Ayat tunggal tidak semestinya menepati 4 pola walaupun masih mempunyai satu klausa tetapi juga sudah dipasifkan, disongsangkan susunannya, atau jenis ayatnya sudah berubah iaitu menjadi jenis ayat yang lain dan bukannya ayat penyata sahaja.
 

Sebagai contohnya, telitilah soalan di bawah.

Soalan STPM Ulangan Penggal 2 2016
Analisis soalan dan jawapan:
23   Yang manakah ayat dasar?
        I   Di sungai inilah pelancong itu mati lemas.
       II   Seekor anak burung murai telah terperangkap.
       III  Pemain simpanan juga perlu menjalani latihan.
       IV  Masalah penyalahgunaan dadah sukar ditangani.
       A   I dan II
       B   I dan IV
       C   II dan III
       D   III dan IV
Soalan meminta pelajar untuk memilih ayat dasar.  Oleh itu, pelajar perlu menentukan pola ayat yang menepati pola ayat dasar seperti yang dikehendaki oleh soalan. Jawapannya C kerana pola ayat II (FN + FK) dan pola ayat III (FN + FK) menepati pola ayat dasar. Ayat I ialah ayat songsang yang bukan ayat dasar dan ayat IV ialah ayat pasif yang juga bukan ayat dasar tetapi kedua-duanya ialah ayat tunggal.

No comments: