Pengikut laman ini

Saturday, February 20, 2016

Analisis Soalan STPM P2 2015

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 ini boleh menjadikan analisis soalan yang berikut sebagai panduan untuk mengulang kaji topik-topik pelajaran dalam Penggal 2. Pelajar boleh membuat pertimbangan tentang topik-topik yang penting dan perlu diberikan penekanan semasa membuat ulang kaji.
Bil.
Soalan Objektif
Soalan Struktur
1.
Morfologi
Bil. Soalan
Aspek
Markah
Analisis Kesalahan Bahasa
a.
morfem
2
Definisi morfologi
1
KK Pasif
b.
kata terbitan
1
awalan + kata dasar
1
Klausa utama tiada predikat
c.
kata majmuk
1
bentuk kata
1
KHPKeterangan tujuan
d.
kata sendi nama
1
jenis kata majmuk
2

e.
kata bilangan
1
darjah bandingan
3
3 kesalahan
f.
kata hubung keterangan
1
fungsi imbuhan
3
9 markah
g.
imbuhan
3
bentuk ayat
3

h.
kata kerja
1
klausa
2




subjek dan pedikat
3

Jumlah
11
ayat perintah - jenis
2







2.
Sintaksis

Jumlah
21

a.
frasa
4



b.
klausa
1



c.
ayat dasar
3



d.
ayat songsang
1



e.
ayat majmuk
3



f.
ayat pasif




g.
jenis ayat
2



h.
ayat tunggal




i.
subjek atau predikat – rajah pohon - konstituen
3



j.
proses pengguguran
2















Jumlah
19





No comments: