Pengikut laman ini

Tuesday, April 14, 2015

Analisis Soalan STPM P2 2013

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 tahun 2015 boleh menjadikan analisis soalan yang berikut sebagai panduan untuk mengulang kaji topik-topik pelajaran dalam Pengal 2. Pelajar boleh membuat pertimbangan tentang topik-topik yang penting dan perlu diberikan penekanan semasa membuat ulang kaji.

Bil.
Soalan Objektif
Soalan Struktur
1.
Morfologi
Bil. Soalan
Aspek
Markah
Analisis Kesalahan Bahasa
a.
morfem
1
KGN
2
penggandaan kata majmuk
b.
kata terbitan
1
Imbuhan - apitan
3
KKT
c.
bentuk kata
1
kata bilangan
3
KS
d.
kata arah
1
fungsi frasa
1

e.
kata tugas
2
klausa
2
3 kesalahan
f.
kata hubung
1
proses pendepanan
2
9 markah
g.
akronim
1
proses penerbitan ayat
2

h.
imbuhan
2
ayat – rajah pohon
6







Jumlah
10
Jumlah
21







2.
Sintaksis




a.
frasa
6



b.
ayat dasar
1



c.
proses pendepanan
1



d.
ayat majmuk pancangan/campuran
3



e.
ayat songsang
1



f.
ayat pasif
1



g.
jenis ayat
1



h.
ayat tunggal
1



i.
subjek & predikat – rajah pohon
2



j.
proses penyusunan semula
1



k.
proses pengguguran
2









Jumlah
20




No comments: