Pengikut laman ini

Sunday, May 18, 2008

Glosari KOMSAS

GLOSARI KOMPONEN SASTERA MELAYU
Oleh: Cikgu Mohd. Khir Kassim

adegan – bahagian kecil dalam sesuatu babak drama.

aksi – gerak laku atau tindakan watak.

aliterasi – pengulangan bunyi huruf konsonan yang sama dalam satu baris.

anafora – pengulangan sesuatu kata atau frasa pada awal baris yang biasanya secara berturutan agar memperoleh kesan tertentu.

antologi – kumpulan karya sejenis atau pelbagai jenis yang dihasilkan oleh seseorang pengarang atau lebih.

asonansi – pengulangan bunyi huruf vokal, iaitu a, e, i, o, u yang sama dalam satu baris.

babak – bahagian utama dalam satu drama atau lakonan yang terdiri daripada adegan.

bahasa istana – bahasa diraja yang digunakan ketika berkomunikasi dengan kerabat diraja.

bahasa kiasan – penggunaan kiasan atau perbandingan untuk menimbulkan kesan.

bait – bahagian dalam sajak, rangkap

balada – puisi naratif yang romantis

cerita asal usul – cerita yang menerangkan asal usul atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia

cerita penglipur lara – suatu bentuk cerita rakyat yang asalnya disampaikan oleh tukang cerita
secara lisan

cerita rakyat – cerita yang dituturkan secara lisan dan terkenal dalam masyarakat
Melayu tradisional

dialek – loghat atau pelat daerah

diksi – pemilihan dan penggunaan kata-kata dalam penulisan

drama – karya yang dipersembahkan oleh pelakon di pentas, radio, televisyen, atau sandiwara

epifora – pengulangan kata-kata pada akhir baris puisi untuk penegasan

epik – prosa atau puisi panjang yang mengisahkan kepahlawanan tokoh penting yang menjadi legenda sesuatu bangsa atau negara

episod – sebahagian cerita daripada cerita yang lebih besar dalam karya sastera atau drama

gaya bahasa – susunan kata yang digunakan oleh pengarang dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam karya

genre – jenis, bidang, atau cabang sastera atau seni

gurindam - puisi Melayu lama yang setiap rangkapnya terbina daripada dua baris maksud dan mempunyai rima akhir aa

hiperbola – gaya perbandingan yang menyatakan sesuatu secara melampau atau berlebih-lebihan

imbas kembali – teknik plot atau cerita yang memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang terdahulu dan dikenang atau diingat semula

imbas muka – teknik plot atau cerita yang memungkinkan pembaca meramalkan atau menjangkakan sesuatu yang akan berlaku

imej – gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata-ungkapan, dan ayat dalam puisi

imejan – bayangan tentang sesuatu yang dapat dikesan melalui pancaindera

inversi – keterbalikan kata-kata yang berbeza daripada susunannya yang lazim

klimaks/kemuncak – bahagian dalam cerita yang paling menarik atau penting daripada
bahagian-bahagian lain

konflik – ketegangan atau pertentangan antara dua watak

kronologi – susunan atau urutan peristiwa mengikut masa

latar – keterangan mengenai waktu, ruang, atau masyarakat yang terjadinya sesuatu peristiwa itu berlaku

latar masa – gambaran tentang zaman, era, sejarah atau musim sesuatu peristiwa itu berlaku

latar tempat – gambaran tentang tempat sesuatu kejadian atau peristiwa itu berlaku

latar masyarakat – gambaran tentang kehidupan atau budaya hidup masyarakat dalam sesuatu cerita seperti pekerjaan, agama, amalan, sikap, dan sebagainya

mesej – segala yang berupa gagasan, pengajaran, amanat, atau teladan yang hendak disampaikan

metafora – sejenis bahasa perbandingan yang membandingkan sesuatu dengan menggunakan kata konkrit dengan kata abstrak atau perbandingan langsung yang tidak menggunakan kata seperti, bak, bagai, umpama, persis, laksana dan macam

monolog dalaman – rakaman pengalaman atau emosi watak yang berlaku hanya dalam fikiran atau dalam hati watak serta tidak disuarakan

monolog – pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri, cetusan rasa atau suara hati yang terluah tanpa disedari

nada – perasaan atau emosi penyair atau penyajak yang mempengaruhi bunyi dari segi tinggi rendahnya tekanan suara

paradoks – pernyataan yang kelihatan bertentangan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan pendapat umum yang realiti

peleraian – peringkat akhir dalam binaan plot dalam sesuatu cerita; penyelesaian suatu cerita dalam karya

pengajaran – suatu perkara yang berkaitan dengan nilai murni yang dapat mengajar manusia supaya berbuat baik dan meninggalkan yang jahat

pengulangan – hal berulang-ulangnya kata, ungkapan, baris, atau rangkap

persoalan – perkara-perkara utama yang ingin disampaikan oleh pengarang bagi memantapkan tema

personifikasi – pemberian sifat-sifat manusia kepada sesuatu benda, binatang,
tumbuh-tumbuhan, keadaan atau peristiwa.

perwatakan – gambaran sifat-sifat luaran dan dalam sesuatu watak

plot – rentetan atau urutan peristiwa yang berdasarkan sebab dan akibat

prosa – sebarang bentuk tulisan atau karangan yang mempunyai corak atau gambaran yang tertentu

puisi – suatu bentuk tulisan yang berirama dan dilahirkan melalui tanggapan yang penuh imaginatif daripada penyair atau penyajak

rangkap – beberapa baris yang merupakan satu kesatuan dalam puisi

repitasi – pengulangan bahagian ayat yang dianggap penting bagi menunjukkan penegasan yang dikehendaki

responsi – pengulangan kata di tengah baris pantun atau sajak

rima – keselarasan bunyi pada suku kata terakhir dalam sesuatu baris puisi atau rangkap

romantis – nada yang perlahan dan penuh dengan kelembutan dan kasih saying

sampiran – pembayang maksud bagi pantun

saspens – unsure ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak dalam cerita yang menyebabkan pembaca tertanya-tanya

seloka – puisi Melayu lama yang setiap rangkapnya mempunyai bilangan baris maksud yang bebas dan rima akhirnya juga tidak terikat.

simbol – lambang-lambang tertentu yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu maksud

simile – perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan sesuatu perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata seperti, bak, bagai, umpama, macam dan persis

sinkof – penyingkatan kata

sinopsis – ringkasan cerita atau sesuatu perkara penting dalam sesebuah cerita

subplot – plot sampingan kepada plot utama

sudut pandangan – cara pengarang meletakkan kedudukan dirinya ketika mengembangkan sesuatu plot

syair - puisi Melayu lama yang setiap rangkapnya terbina daripada empat baris maksud dan mempunyai rima akhir aaaa.

tema – gagasan, fikiran, atau persoalan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang

watak – pelaku yang menggerakkan atau menghidupkan cerita dalam karya

watak antagonis- watak dalam karya yang merupakan penentang watak utama

watak bulat/bundar – watak yang aktif ,iaitu ada perubahan pada fikiran ,aksi ,atau
perwatakannya dari semasa ke semasa

watak dinamik – watak yang bergerak bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi
pemikirannya

watak kodi – watak yang selalu terdapat dalam cerita rakyat

watak pipih/statik – watak yang tidak menampakkan sebarang perubahan dari mula hingga akhir cerita

watak protagonis –watak utama ,iaitu watak dasar atau watak pusat yang berperanan penting dalam cerita

watak putih – watak yang senantiasa melakukan tindakan yang positif dan baik

watak sampingan – watak pembantu yang membantu watak utama dalam suatu cerita

watak utama – watak yang berperanan paling penting dalam cerita dan menggerakkan
keseluruhan cerita

No comments: